Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Informace o nás

Vítejte na stránkách sboru církve adventistů sedmého dne Ostrava - Zábřeh. Je zde pro vás mnoho důležitých informací a my věříme, že si najdete právě takové, které budou zajímat vás. 

Novoroční verš sboru pro rok 2015: 1. Petrova 1, 4

"(Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista) Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi."     

Novoroční verš pro mládež: Židům 10, 35–37

"Nezahazujte proto svou smělou důvěru – vždyť bude bohatě odměněna! 36 Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: „Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se."

Novoroční verš pro děti: Přísloví 3, 7

"Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!"

Novoroční verš pro misii: Izaiáš 40, 31

"Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni."

Novoroční verš pro křesťanský domov: Zjevení 3, 21–22

"Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

Naše stránky byly založeny asi před třemi lety a fungovaly dlouhou dobu jako stránky mládeže našeho sboru. Byla to iniciativa tehdejšího vedoucího mládeže. Stránky měly za úkol prezentovat nás jako mládež, i jako jednotlivé mládežníky. Byly zde uvedeny aktivity naší mládeže hlavně formou článků a fotogaleríí. Hlavním, kdo se staral o chod stránek byl mladý muž, pan Daniel Matějka. Důležitou částí byl také vzkazník, který se po určité době stal také jediným navštěvovaným.

Čas a okolnosti ale způsobily, že mládež v našem sboru zestárla, nebyla doplněna mladou krví a přestala se tak pravidelně scházet (mnoho pracujících, ženatých a studujících mimo Ostravu). V našem sboru ale jsme a žijeme dále! Jen jsme více zapojeni do mnoha oblastí jeho života. Také proto se v současnosti stávají tyto stránky celosborovými a chceme jimi informovat děti, mládež, rodče i prarodiče, členy i nečleny našeho sboru o všem, co se u nás děje.