Církev adventistů sedmého dne

Mňukova 17
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

Kazatel sboru: Petr ROHAN
tel.: 775 789 030
e-mail: petrrohan7@gmail.com

Čemu věříme

Jako organizovaná církev existují adventisté jedno a půl století. Jejich kořeny však sahají přes protestantskou reformaci až ke vzniku křesťanství před dvěma tisíci lety. Spolu s ostatními křesťany všech dob a vyznání se adventisté sedmého dne hlásí k Ježíši Kristu. On je ústředním bodem jejich víry, jenž ovlivňuje a utváří myšlení a život věřících i církve.

Logo Církve adventistů sedmého dne vyjadřuje v symbolech základní body vyznání tohoto celosvětového společenství.

Otevřená Bible

Základ tvoří Bible, kterou adventisté sedmého dne přijímají za své jediné vyznání víry a z ní odvozují způsob života a svoji věrouku.

 

Kříž

Uprostřed stojí na otevřené Bibli kříž. Tím je vyjádřeno, že centrem biblického a křesťanského vyznání je Kristova zástupná a očišťující, smiřující a proměňující oběť. V poselství o jeho smrti a vzkříšení je radostná zpráva o našem spasení.

 

Trojité plameny

Trojité plameny připomínají symboliku tří andělů ze Zjevení 14. kapitoly, kteří celému světu přinášejí dobrou zprávu o konečném vítězství Ježíše Krista. Adventisté v tom vidí symbol Ježíšova odkazu zvěstovat všem lidem na zemi radostné poselství o záchraně lidí.

Plameny současně symbolizují Ducha svatého, pod jehož působením se stává zvěstování evangelia účinné. Plameny ukazují nahoru, tak jako se víra v očekávání opětovného příchodu Ježíše Krista dívá vzhůru.

 

Život autentického křesťana je podřízen obnovující moci evangelia. Hodnota víry a její působení se projevují ve schopnosti pozitivně utvářet život v oblasti duchovní, duševní i tělesné. Křesťan se podřizuje Ježíšovu příkladu a své úsilí zaměřuje nejenom k zajištění vlastní spokojenosti, ale snaží se trvale zlepšovat život ve společnosti. Proto adventisté budují a provozují školy a univerzity, nemocnice a ústavy pro ty, kteří potřebují stálou péči a pomoc. Celosvětová adventistická organizace ADRA zaměřuje pozornost na postižené katastrofami, válkami, na děti a sirotky. Skutečnost, že adventisté sedmého dne jsou křesťanskou církví, je spojuje s jinými křesťany a církvemi v univerzální společenství věřících. Jejich působení a vliv má celosvětový rozměr."